Koji podaci se kriju?

U mjesečnim izvještajima o transakcijama iz državnog trezora, određeni dio podataka je sakriven. Radi se o sljedećim institucijama i njihovim programima:

Predmet sakrivanjaBroj sakrivenih transakcija po godinama
Agencija za nacionalnu bezbjednost20202021202220232024
Aktivnosti usmjerene na očuvanje nac-5723942187
Modernizacija opreme i adaptacija ob---372
Nacionalna bezbjednost717---
Upr i Adm Agencija za nacionalnu bez-121611632
Uprav i admin ANB-2---
Ministarstvo ekonomskog razvoja20202021202220232024
monitoring arbitražnih postupaka u n--171-
Međunarodna saradnja--1--
Praćenje arbitražnih postupaka-1---
Sprovođenje upravnih postupaka u obl---1-
Upr i Adm Ministarstva ekonomskog ra--3--
Upravni postupci u oblasti intelektu--1--
Usklađivanje nacionalnog zakonodavst---2-
Upravljanje i administracija---2-
Monit.arbitr.postup---3-
Uprav.i administracija---2-
Uskl.nac.zakonodavstva---2-
Ministarstvo finansija20202021202220232024
Regulisanje finansijskog sistema---114
Servisiranje javnog duga---3-
Upravljanje sredstvima rezerve--1--
Poslovanje državnog trezor---74
Upravljanje sredstvima rez---7-
upravljanje budzetom2----
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja20202021202220232024
Regulisanje finansijskog sistema--2--
Servisiranje javnog duga-102--
Upravljanje sredstvima rezerve-7---
Politika, propisi i ž-1---
Servisiranje duga-1---
Upravljanje budžetom-3---
Ministarstvo odbrane20202021202220232024
Bilateralna i multilateralna---2817
Međunarodana saradnja OBD-a--318--
Rukovođenje i koordinacija r--314--
Upravljanje i administriranj---14772
Ministarstvo unutrašnjih poslova20202021202220232024
Aktivnosti zaštite i spašavanja-2---
Finansijsko-obaveštajni poslovi-5110-
Izdavanje dokumenata-3---
Objedinjene javne nabavke - Min unut---1-
Objedinjene javne nabavke - Policija---83
Podrška radu policije---3813
Poslovanje policije i područnih jedi-1517--
Upr i Adm Ministarstva unutrašnjih p----2
Uprav i admin Ministarstva unutrašnj-2---
Uprava policije20202021202220232024
Policija-7---
Sprječavanje pranja novca i-4---
* podatke o pojedinačnim skrivenim transakcijama posjedujemo sa početkom od 2020. godine. Ovo ne znači da ih u ranijem periodu nije bilo, već da je format objavljivanja podataka promijenjen, tako da su "zatamnjivanja" podataka postala vidljiva.

Ostala skrivanja

U bazi nećete moći da pronađete (mnoga) fizička lica koja primaju novac iz državnog budžeta zbog prakse da se imena primalaca u najvećem broju slučajeva ne objavljuju ako se radi o fizičkom licu. Umjesto ličnih imena primalaca, u bazi se objavljuju imena komercijalnih banaka u kojima ta lica imaju svoje žiro račune, kao način zaštite ličnih podataka. Praksa u ovom pogledu je neujednačena i ne postoji definisano pravilo postupanja.