Šta plaćamo iz državnog budžeta?

Pretražite potrošnju po "budžetskim kontima", stavkama po kojima uprava kategoriše javnu potrošnju. Svaka od kategorija se razlaže na više sastavnih djelova (Rashodi na usluge se sastoje od službenih putovanja, reprezentacije, prevoza itd.), a svaki kod njih sadrži dalju podjelu po kojoj možete doći do još detaljnijih podataka.