Dio kategorije Otplata duga

Dio potkategorije Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima

4611002000 Otplata kredita fin.inst-otplata duga