Dio kategorije Transferi institucijama pojedincima nevladinom i javnom sektoru

Dio potkategorije Ostali transferi institucijama

4319001000 Ostali transferi institucijama